CSR

ยูนิทรีโอ จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ. โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ จังหวัดกาญจนบุรี

Posted on 06 January, 2011

 

             บริษัท ยูนิทรีโอ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 ณ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ หมู่ที่ 3 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่ส่งเสิมทักษะและแสดงออกถึงความสร้างสรรค์ ได้แก่ การประกวดระบายสีปูนปลาสเตอร์ การประกวดเขียนเรียงความ ซึ่งนอกจากจะได้ฝึกฝนทักษะและแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์แล้วเด็กๆ ยังได้รับความสนุกสนาน จากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เกมส์เหยียบลูกโป่ง เก้าอี้ดนตรี กินวิบาก เป็นต้น 
 
              ในโอกาสนี้คณะครูและนักเรียนได้จัดการแสดงเพื่อเป็นการขอบคุณที่บริษัทได้มาร่วมจัดกิจกรรม รวมถึงการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบของที่ระลึกและอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย