CSR

ยูนิทรีโอ สนับสนุนรถเข็นคนพิการ

Posted on 14 June, 2011

 

        บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด นำโดย คุณภักดี อนิวรรตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน 2 คัน ให้แก่ มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อส่งมอบต่อให้แก่ผู้พิการที่ได้ยื่นคำขอรับการสนับสนุนจากทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถเข็นสำหรับคนพิการ ซึ่งผลิตโดยคนพิการที่ยังสามารถประกอบอาชีพได้เพื่อลดการพึ่งพาผู้อื่น บริษัทฯ หวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีความสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมบุคคลทั่วไป