CSR

ยูนิทรีโอ ได้มอบสิ่งของอุปกรณ์เครื่องเขียน

Posted on 11 January, 2012

 

ยูนิทรีโอ ได้มอบสิ่งของอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โดยมอบผ่าน สำนักงานคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ เขตจตุจักร พื้นที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กที่ 14 มกราคม 2555