CSR

ยูนิทรีโอ ร่วมปลูกปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติให้แก่ทะเลไทย

Posted on 23 July, 2012

 

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด โดยคุณภักดี อนิวรรตน์ กรรมการผู้จัดการ นำพนักงานร่วมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แก่ปะการังแห่งท้องทะเลไทย ภายใต้กิจกรรม CSR ณ หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ปะการังให้กับท้องทะเลไทยซึ่งปัจจุบันมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง การปลูกปะการังเทียมจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาให้กับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล