CSR

Unitrio มอบถังเก็บน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร

Posted on 06 June, 2014

 

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด มอบถังเก็บน้ำไฟเบอร์กราสขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 2 ใบ มูลค่า 10,618 บาท ให้แก่โรงเรียน แสงประทีปรัฐบำรุง อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อใช้กักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ภายในกิจกรรมโรงเรียน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
 
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 มีจำนวนนักเรียน 425 คน มีครูจำนวน 17 คน มีนักการภารโรง 1 คน 
 
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง เป็นโรงเรียนเล็กๆ เป็นโรงเรียนไทยพุทธ-มุสลิม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ จ.นนทบุรี โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 
 
ในปี 2554 ประสบกับปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ สถานที่แห่งนี้ได้กลายมาเป็๋นศูนย์พักพิงของชาวบ้านในชุมชนกว่า 100 ชีวิต ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ หลังจากผ่านเหตุการเลวร้ายไป คณะครูและนักเรียนกลับมาฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการน้ำท่วม แต่ถึงกระนั้น การบูรณะฟื้นฟูและความช่วยเหลือก็ยังเข้าไม่ถึง เท่าที่ควรและมีไม่มากพอต่อความต้องการ
 
หากหน่วยงาน ห้างร้าน หรือบริษัทอื่นๆ สนใจอยากร่วมช่วยเหลือน้องๆ โรงเรียนแห่งนี้ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาดีๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง โทร.02-9255930 
 
พวกเราชาว Unitrio ขอเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมดี ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไป