CSR

Unitrio มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2558

Posted on 05 June, 2015

 

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด นำโดยคุณโนริทาเกะ โอกุระ ประธานกรรมการบริษัท ร่วมกับคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2558 ซึ่งในปีนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกเข้ารับทุน จำนวน 15 ทุน รวมเป็นเงิน 75,000 บาท 

โครงการทุนการศึกษาเพื่อบุตรพนักงงานนี้ เป็นโครงการที่บริษัทและคณะทำงาน CSR มีตั้งใจที่จะคืนประโยชน์กลับสู่สังคม โดยการช่วยเหลือและให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรของพนักงานในบริษัท เพื่อที่จะได้นำความรู้ความสามารถจากการศึกษาไปต่อยอดในการช่วยเหลือสังคมต่อไป 

จัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ท่านประธานในพิธี คุณโนริทาเกะ โอกุระ ได้ให้โอวาทแก่พนักงานไว้ดังนี้

"ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกท่าน บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ และจะสนับสนุนกิจกรรมนี้เพื่อประโยชน์ต่อบุตรหลานของท่านในด้านการศึกษา ต่อไป"