NEWS & EVENT

ยูนิทรีโอร่วมงานอบรมเชิงวิชาชีพ “การเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า โดยการเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์และการกรองกระแสฮาร์มอนิก”

Posted on 01 July, 2013

 

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมบรรยายและออกบูธแสดงสินค้าในงานอบรมเชิงวิชาชีพ “การเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า โดยการเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์และการกรองกระแสฮาร์มอนิก” เมื่อวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมแคนทารี จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณชุมพล สารสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้ Active Filter แก้ปัญหาเพาเวอร์แฟกเตอร์และการกรองกระแสฮาร์มอนิก”

v