CSR

Unitrio บริจาคเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

Posted on 25 September, 2015

 

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด โดยคุณโนริทาเกะ โอกุระ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมกับคณะทำงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (CSR) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน ก่อนส่งมอบบริจาคเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Ablerex ขนาด 1000VA จำนวน 11 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงระบบ Internet และ WiFi ในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 58