NEWS & EVENT

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน เสวนาพิเศษในหัวข้อ “มาตรฐานดาตาเซนเตอร์ “ (National Data Center Standard)

Posted on 03 November, 2015

 

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน เสวนาพิเศษในหัวข้อ “มาตรฐานดาตาเซนเตอร์ “ (National Data Center Standard) จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ บรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสมาคมนักวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพูดคุย แบ่งปัน หาข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำระบบ ดาตาเซนเตอร์ เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล ในยุคปัจจุบัน

  

ในงานนี้บริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธแสดงสินค้า และร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “Vigilent Dynamic Cooling Management” โดยคุณชุมพล สารสมัคร VP-Design & Construction Departmentงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมากมาย  จัดขึ้น ณ อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา

   

ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก นายสำราญ ภูอนันตานนท์ ที่ปรึกษาและเลขานุการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นผู้แทน ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติมาบรรยายถึง ปัจจัยในการนำประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางโทรคมนาคมและศูนย์ข้อมูล แห่งอาเซียน