NEWS & EVENT

Unitrio ร่วมบรรยายและออกบูธในงานอบรมเชิงวิชาชีพ “การควบคุมคุณภาพไฟฟ้าและระบบสนับสนุนสำหรับระบบคอมพิวเตอร์"

Posted on 03 April, 2013

 

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมบรรยายและออกบูธในงานอบรมเชิงวิชาชีพ “การควบคุมคุณภาพไฟฟ้าและระบบสนับสนุนสำหรับระบบคอมพิวเตอร์" เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 25556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในงาน ได้รับเกียรติจากคุณเมธี อนิวรรตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อ “ระบบปรับอากาศที่เหมาะสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์”