ประวัติและพัฒนาการของบริษัท

กลุ่มบริษัท ยูนิทรีโอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2523 โดยกลุ่มวิศวกรและนักธุรกิจเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า หลังจากนั้นบริษัทฯพบว่าคุณภาพไฟฟ้าในประเทศไทยไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ     ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เริ่มการจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS)      ซึ่งปัจจุบันเป็นสินค้าหลักของ บริษัทฯ

ต่อมาบริษัทฯ ได้เพิ่มสินค้าและบริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบป้องกันอัคคีภัยและรักษาความปลอดภัยจนถึงการออกแบบติดตั้งงาน วิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และงานสถาปัตยกรรม ตามความต้องการของลูกค้าในกลุ่มศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์โทรคมนาคม จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทฯ ที่จะให้บริการแบบครบวงจร นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังพัฒนาทีมงานบริการบำรุงรักษา เพื่อให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้าอีกด้วย

ในปี 2556 บริษัทได้เริ่มพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยเริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่าย Solar Inverter หลังจากนั้นได้ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเตรียมความพร้อมที่จะลงทุนในระบบดังกล่าวตามลำดับ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินกิจการภายใต้ บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยมีบริษัท NTT Facilities Inc บริษัทในเครือ NTT Corporation ประเทศญี่ปุ่นถือหุ้นอยู่ 49 เปอร์เซ็นต์