วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

เป็นบริษัทชั้นนำที่ลูกค้าเลือกใช้มากที่สุดในการให้บริการ ออกแบบ บริหารจัดการ ติดตั้งและบำรุงรักษา อุปกรณ์สนับสนุนเครื่องจักรกลอิเลคทรอนิคส์ให้แก่ลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยบุคลากรมืออาชีพและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

พันธกิจ 

เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยบริการเป็นเลิศ

    - ปฏิบัติงานตามข้อตกลงด้วยความรวดเร็ว ตรงตามเวลา ถูกต้อง ด้วยกระบวนการที่สั้น กระชับ พร้อมด้วยอะไหล่และเครื่องมือทันสมัย

     - ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพงานบริการด้วยราคายุติธรรม

 

สร้างความเป็นมืออาชีพและความพึงพอใจให้แก่พนักงาน

    - พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

     - ปฏิบัตต่อกันด้วยความเคารพและไว้วางใจสร้างความเป็นผู้นำให้แก่พนักงานและให้มีความสุขในการทำงาน

 

สร้างผลประกอบการด้านการเงินที่มั่นคงและยั่งยืน

    - ให้ผลตอบแทนแก่บริษัท พนักงาน และผู้ถือหุ้น ด้วยความเป็นธรรม