SERVICES

บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ
   ยูนิทรีโอ ให้ความสำคัญกับการบริการบำรุงรักษาหลังการขายในสินค้าทุกหมวด โดยแบ่งกลุ่มสินค้าที่ให้บริการเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
  • สินค้าในกลุ่มปรับปรุง /แก้ไขคุณภาพไฟฟ้า
  • สินค้าในกลุ่มระบบปรับอากาศ
  • สินค้าในกลุ่มป้องกันอัคคีภัยและรักษาความปลอดภัย
  • สินค้าในกลุ่มบริหารจัดการพื้นที่

ด้วยความพร้อมด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์และทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริการหลังการขาย เรามีความพร้อมใน การให้บริการอย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ภายใต้การรับรองคุณภาพของ ISO 9001 : 2008

ปัจจุบันบริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร และมีศูนย์บริการในภูมิภาคต่าง ๆ 7 แห่ง ดังนี้

ศูนย์บริการที่ 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

17/290 หมู่ 4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ 10210

ศูนย์บริการที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 4/24 หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์บริการที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ 158/61 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์บริการที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 76/9 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์บริการที่ 5 จังหวัดสงขลา

เลขที่ 5 ซอย 1 สัจจกุล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ศูนย์บริการที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

เลขที่ 895/35 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์บริการที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ 59/34 หมู่ที่ 3 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา