ยูนิทรีโอ ให้บริการจัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม แบบครบวงจรด้วยมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ  พร้อมทั้งจำหน่ายติดตั้งและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง ระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบปรับอากาศสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ ระบบตรวจควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศหลายจุด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ชุดแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม ระบบแจ้งเตื่อนสภาวะแวดล้อมอัตโนมัติ และห้องมั่นคง